Používáme Cookies, abychom mohli provozovat tyto internetové stránky a zlepšovat Vaši uživatelskou spokojenost.

  • Produktheader - Ex-Ventilatoren

Developed by jtemplate

Ventilátory do výbušného prostředí

Ochrana proti explozi je v rámci Evropy jednotně ošetřena směrnicí 94/9/EG (ATEX 100a). V této směrnici jsou specifikována (nebo stanovena) pravidla o zprovoznění výrobků v provozech se zvýšeným ohrožením explozí. Ventilátory v provedení s ochranou proti explozi jsou konstruovány, vyráběny a testovány mimo jiné v souladu s následujícími normami:

EN 1127-1
Ochrana proti explozi - základy a metodika
EN 13463-1
Neelektrické přístroje používané v oblastech ohrožených explozí, část 1 - základy a požadavky
EN 13463-5
Neelektrické přístroje používané v oblastech ohrožených explozí, část 5 - ochrana konstrukčním jištěním "c"
EN 14986
Konstrukce ventilátorů používaných v oblastech ohrožených explozí

» Technické informace

Mechanická část

Ventilátory Rosenberg pro oblasti ohrožené explozí jsou vyráběny a testovány podle aktuálního stavu techniky. Možné dotykové plochy mezi rotujícími a pevnými částmi s ohledem na provozní poruchy, se kterými je obvykle nutno počítat, jsou z materiálů, u kterých je omezeno nebezpečí vznícení třením, broušením nebo jiskrami z úderu.  Sací a výfukové otvory je v případě potřeby nutno zabezpečit proti vniknutí nebo nasátí cizích těles ochrannou mříží, tato musí splňovat přinejmenším požadavky podle EN 13857.

Elektrická část

Údaje pro optimálně vychlazený motor jsou vyraženy na výrobním štítku a pro zónu 1 jsou obsahem certifikátu pro konstrukční typ EG.   Jmenovité údaje ventilátoru naleznete na jeho výrobním štítku. Abychom při regulaci napětí motorů s vnějším rotorem dosáhli příznivého odstupňování otáček, lze přiřadit motory, jejichž jmenovité napětí je vyšší než jmenovité napětí ventilátorů. V tomto případě se rozlišují údaje motoru od údajů na ventilátoru v napětí, výkonu, proudu, počtu otáček a času  tA.

Značení

Na základě hodnocení nebezpečí výbuchu ventilátorů zážehem existují následující značení:

II 3G c IIB T3 (X) / II 2 G c IIB T3 (X)

» Klasifikace

Elektrické provozní jednotky pro oblasti ohrožené explozí jsou klasifikovány v normované řadě EN 60079-X. Jednotlivé druhy vznícení jsou podrobně ošetřeny v jednotlivých normách, jako například:

Druh vzníceníNorma
Všeobecné požadavky EN 60079-0
Ochrana přístrojů tlakuvzdorným zapouzdřením "d" EN 60079-1
Ochrana přístrojů zvýšenou bezpečností "e" EN 60079-7
Rozdělení oblastí - oblasti ohrožené explozí plynu EN 60079-10-1
Ochrana přístrojů vlastní bezpečností "i" EN 60079-11
Konstrukce, kontrola a značení elektrických provozních prostředků nevýbušnému provedení typu "n" EN 60079-15

Motory s vnějšími rotory Rosenberg odpovídají nevýbušnému provedení typu "nA" resp. "Zvýšená bezpečnost“ „e“.

Tyto typy nevýbušného provedení mají platnost pro elektrické provozní prostředky v prostorách a zařízeních ohrožených explozí, ve kterých se mohou tvořit a hromadit plyny a páry, které způsobují explozivní směsi.

Nevýbušné provedení "Zvýšená bezpečnost" je charakteristické zvýšenými bezpečnostními opatřeními vedoucími podle  EN 60079-7 k zabránění vzniku jisker či oblouků uvnitř nebo na vnějších částech elektrických provozních prostředků při nedovolených teplotách, které by za normálního provozu nenastaly.

Elektrické provozní jednotky nevýbušného provedení "nA" nejsou schopné zažhnout okolní výbušnou atmosféru. Jsou přiřazeny pouze v kategorii 3 pro nasazení v zóně 2.

Zóny

Jako základ pro posouzení rozsahu požadavků, které je nutné stanovit, se oblasti ohrožené explozí rozdělují podle pravděpodobnosti vzniku nebezpečnějších, výbušnějších nebo hořlavějších prachů do zón. Pro hořlavé plyny, páry a mlhy platí:

Zone 0
zahrnuje oblasti, ve kterých se po delší dobu (trvale) nebo často vyskytuje nebezpečná, výbušná atmosféra
Zone 1
zahrnuje oblasti, ve kterých je nutno počítat s nebezpečnou, výbušnou atmosférou za normálního provozu
Zone 2
zahrnuje oblasti, ve kterých je nutno počítat, že nebezpečná, výbušná atmosféra nastává jen zřídka nebo krátkodobě

EX-ventilátory Rosenberg jsou určeny k přepravě výbušné atmosféry v zónách 1 a 2 i pro instalaci v zóně 1 a 2. Při instalaci ventilátorů 2G v zóně 2 nebo neexplozivní oblasti resp. ventilátorů 3G v oblastech bez ohrožení explozí je nutno brát ohled na to, že ventilátory nejsou těsné vůči plynu.

Teplotní třídy

Elektrické provozní prostředky v oblastech, které jsou ohroženy explozí, se podle maximálních teplot povrchů dělí do teplotních tříd T1 až T6. Přitom musí být nejnižší zážehová teplota atmosféry, která přichází v úvahu jako iniciátor exploze, vyšší než maximální teplota povrchu (podle 60079) používaných elektrických provozních prostředků.

Teplotní třídaMaximální teplota povrchu
T1 450 °C
T2 330 °C
T3 200 °C
T4 130 °C
T5 100 °C
T6 85 °C

Ventilátory Rosenberg v provedení EX jsou použitelné pro teplotní třídy T1 až T3 (T4 na vyžádání).

» Provedení motoru

EX-ventilátory společnosti Rosenberg se standardně vyrábějí s motory s vnějším rotorem při ochraně IP 44, tepelné třídě F v ochraně proti vznícení typu Ex e resp. Ex nA IEC standardních motorů způsobu ochrany IP 55, tepelné třídy F v ochraně proti vznícení typu Ex e (Ex d / Ex de na vyžádání). Motory byly testovány institutem PTB a odpovídají evropským řadám norem 60079-xx.

Ochrana motoru u motorů s vnějším rotorem

Motory jsou vybaveny trojitým termistorem podle DIN 44082, které musí být připojeny k vypínacímu relé s ochranným značením Ex II (2) jako k ochraně motoru. Tepelná ochrana motoru přesně zahrnuje všechny nestandardní provozní stavy a vnější vlivy a při jakékoli myslitelné poruše dojde prostřednictvím ochrany motoru k oddělení od proudu. Běžně prodejné ochranné spínače pro motor lze instalovat pouze doplňkově, protože nezajišťují úplnou ochranu motoru při jakýchkoli myslitelných poruchách (např. provoz při částečném napětí).

Nastavení počtu otáček motorů s vnějším rotorem

Uspořádání hnacích motorů umožňuje stabilní změnu počtu otáček prostřednictvím poklesu napětí. Zde se smí používat výlučně transformátorová řídící a regulační přístroje. Řídící a regulační přístroje k použití s ventilátory, které jsou chráněny proti explozi, již nezbytně nutné vypínací relé termistoru zahrnují, tyto však nesmí být v provozu přímo v zóně EX.  Zařazení řídících přístrojů lze vyčíst z tabulek seznamu příslušenství. Přípustná oblast změn napětí v rozsahu 25 až 100% jmenovitého napětí odpovídá běžným požadavkům variabilních průtokových systémů.  Při provozu v oblasti částečného napětí smí provozní proud překročit jmenovitý proud. Procentuální vzestup proudu vůči jmenovitému proudu je uveden v údajových tabulkách Delta I.  Řídící a regulační přístroje musí být koncipovány pro maximální provozní proud. Standardní motory s vnějším rotorem s ochranou proti vznícení "e" se nesmí používat s měničem kmitočtu.

Ochrana motoru u standardních motorů

U standardních motorů jsou zpravidla jističe motoru předřazeny. Je nutno dodržovat údaje výrobce motorů. Standardní motory s přístupy studených vodičů jako jedinou ochranou motoru je možné chránit i pomocí vypínacího relé termistoru, viz údaje o ochraně motoru u motorů s vnějšími rotory.
V každém případě je možné připojit pouze certifikované zařízení ochrany motoru.

Řízení počtu otáček standardních motorů

V závislosti na otáčkách je možné standardní motory řídit pomocí měniče kmitočtu. V tomto případě je možné používat pouze motory s ochranou proti vznícení "d" resp. "de".


V programu výrobků se nacházejí ventilátory v nevýbušném provedení Ex-radiální, Ex-axiální, Ex-kanálové, Ex-střešní a Ex-potrubní. Přesné informace k paletě ventilátorů s ochranou proti výbuchu naleznete v kapitole ventilátory EX v nevýbušném provedení, v katalogu "Svět ventilátorů".

Ke stažení